BOS Kokstad

Utførelse av grunn-, betong- og utomhusarbeider for ny bilforretning, -verkstad og vaskehall.

Ved avkøyrsle i syd er det satt opp ein natursteinsmur med plasstøpt betongrekkverk.

 

Utomhusarbeidene omfattar vann-, avløp- og overvannssystem, inklusive oljeutkskiljarar, slamavskiljarar, overvannskummer og infiltrasjon til terreng, kabelgrøfter, ladestasjonar, fjernvarme mm.

Bilforretning og -verkstad er oppført i to etasjer, med plasstøpte betongfundamenter, -veggar, -søyler og -DL-bjelkar i 1. etasje.

Vaskehallen er oppført i ein etasje og er delvis pelfundamentert.