Støttemur Fløen

Utførelse av støttemurer, delvis mot gamal støttemur for jernbanesporet og delvis frittståande.

Toppen av støttemuren er tilpassa med boltegrupper og forskalingsdetaljar for støyskjerm.

Første del av støttemuren er einsidig forskalt mot gamal støttemur.

Grunna stor høgde og laster frå jernbana, vert det store dimensjonar på betongen og tett med armering.

Alle arbeidene er tilpassa togtider og med strenge restriksjonar knytta til avstand til høgspentanlegget for jernbana.